Citizen Charter

बीमालेख खरिद गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरु

क्र.सं कार्य विवरण आवश्यक प्रकृया तथा कागजात शुल्क र दस्तुर कार्य सम्पादन अवधि सम्बन्धित विभाग कर्मचारी उजुरी गुनासो सुन्ने अधिकारी कैफियत
1 Mark Otto @mdo Mark Otto @mdo Mark
2 Jacob Thornton @fat Mark Otto @mdo Mark